Advokatfirma

Kauffmann & Rud

(Møderet for Højesteret)

Advokatfirmaet yder erhvervsmæssig og privatretlig rådgivning til udvalgte virksomheder og privatpersoner.


Kontakt os gerne og vi vil tage stilling til, om vi mener at kunne bistå. I bekræftende fald vil vi bestræbe os på hurtigt at give et bud på, hvordan vi yder den bedste hjælp.


Vi holder til i egen kontorejendom og udlejer i øvrigt lokaler til flere andre advokater, som også holder til i vores advokathus.


Åbent efter nærmere aftale.

Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup/

Copenhagen, Danmark

Fagområder

Erhvervsjura og selskabsret

Køb og salg af virksomheder, forretning og restauration. Stiftelse af selskaber.

Privatretlige forhold

Familieretlige spørgsmål, herunder fx testamente, ægtepagt, særeje, samejekontrakt m.v.

Ejendomshandler

Køb af bolig, herunder ejerlejlghed, hus eller sommerhus.

Tilbud Visma-Logbuy.

Inkasso

Effektivt og hurtigt.

Indhent et pristilbud gennem vores juridiske konsulent.

Udlændingeret

Visa, opholds- og arbejdstilladelse, asylansøgning m.v.

Strafferet

Overvej at tale med os/forsvarsadvokaten inden afhøring.

Henvisninger

Følgende klienter har vi bistået løbende eller tidligere i forbindelse med specialopgaver.
 

Den Ungarske Ambassade
Dansk Arbejdsgiverforening (løbende siden 1997) 
DA/LO Udviklingsfonden (løbende siden 1997)
DA Feriegaranti
Aabybro Kommune
Rosie McGees, København
Jens Agerbeck Holding ApS
Scrabster Seafoods Ltd, Scotland
P/F Scrabster Seafood, Færørene
Dansk Revisions Selskab A/S
Søfartens Ledere
Bentzen Signs A/S
Husejernes Kreditlån Pantebrevsselskab A/S
EgyptAir, Scandinavia
CiriusDanmark (EU-center om int. uddannelse og samarbejde)
Landtransportskolen
HKL Pantebrevs Invest
Finanseringselskabet Danmark
Scandinavian Cruise Center
Glarmester Lauget i Danmark
Grønlands Selvstyre, Grønland
Dronning Ingrids Hospital, Grønland
SikkerDanmark A/S
SAMS Bar, København
SKAD - Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark
MT Højgaard A/S, arbejdsmiljøafd.
Køge Liftudlejning
Top-House
Simonsen & Weel A/S
Simonsen & Weel Ejendomme ApS

Danske Bank

Gratis retshjælp/pro bono ydes til:
Vesterbro Ungdomsgård

Om os - vi er uafhængige

Advokatvirksomheden rådgiver udvalgte virksomheder og enkelte privatpersoner om juridiske og forretningsmæssige spørgsmål.


Advokat Michael von Kauffmann påtager sig et begrænset antal sager inden for sine fokusområder for udvalgte klienter, idet han normalt er fuld optaget med at bistå nuværende klienter.


Lejlighedsvis påtager Michael von Kauffmann sig opgaver som offentlig beskikket forsvarer.

Advokatvirksomheden har adresse i egen ejendom på Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup, 15 minutters kørsel fra centrum af København i nærheden af Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret.

Vi udlejer kontorer i vores ejendom til 4 andre advokater, inkl. en dr. jur.


Ansvarlig indehaver er Michael von Kauffmann, advokat (H) og ad hoc voldgiftsdommer.       
 

  • Student 1976 og Højere Handelseksame fra Niels Brocks Handelsakedemi i 1977 
  • Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1982
  • Advokatfuldmægtig og advokat hos Hjejle, Gersted og Mogensen 1983-1987
  • Advokat hos Dansk Arbejdsgiverforening 1987-1989 - mødegivelse i Arbejdsretten
  • Advokatbestalling og bestået landsretsprøve i 1987
  • Møderet for Højesteret i 1992
  • Har tidligere undervist i adskillige år på Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København) i erhvervsret 
  • Voldgiftsdommer ad hoc fra 2000 - 2019


For yderligere oplysninger kontakt:

Michael von Kauffmann, advokat (H)

Tlf.nr. +45 3315 9315


Christine Forslund

Direkte tlf.nr. +45 3317 0805 - Link til e-mail


Josephine W. Månsson
Direkte tlf.nr. +45 3317 0804 - Link til e-mail


Man kan også kontakte os her: Link til e-mail

Peter Rud var tidligere tilknyttet advokatvirksomheden som advokat (H), konsulent og mediator, men er nu gået på pension.

Advokat Michael von Kauffmann er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Advokatfirmaets cvr. nr. 15111976.


Advokatfirmaet har klientkonti i Jyske Bank og Danske Bank.

Vi er ansvarsforsikret i HDI Danmark under policenummer 1560865515214003 for op til 2,5 millioner DDK. I særlige tilfælde kan forsikringsdækningen hæves efter nærmere aftale. Kontakt os, hvis sagsgenstanden overstiger 2,5 mio. kr. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Garantifond:
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Lovvalg og værneting:
Advokatfirmaets rådgivning og virksomhedens forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Prisoplysning - vejledende:
Advokatfirmaet Kauffmann & Rud beregner sig salær med udgangspunkt i en timetakst på 2.500 kr. + moms = 3.125 kr. og fører løbende timesagsregnskab. I forbindelse med afregning tages der udgangspunkt i timeforbrug, men også til sagens art, kompleksitet og sagens værdi for klienten m.v. I visse tilfælde kan der aftales en fast pris på arbejdets udførelse.

Timesalæret dækker rådgivning fra advokat (H), inkl. advokatsekretærbistand, udgift til kontorhold, forsikring, edb- og teleudgifter, bogføring, kopialia, porto mv. I visse tilfælde efter advokatfirmaet vurdering, afregnes evt. efter landsretspræsidenternes vejledende takster i de sagstyper, hvor disse foreligger.

I sager hvor advokat Michael von Kauffmann er beskikket af fx retten, Flygtningenævnet, Børne- og Ungeudvalget, eller af kriminalretten, landsretterne eller Højesteret, vil salæret blive fastsat i overensstemmelse med tilkendt salær, hvis der ikke er aftalt andet.

Forsikring, retshjælp m.v.
Klienten bør altid undersøge, om vedkommende har en forsikring, som evt. dækker retshjælp og/eller søge fri proces. Hvis der er dækning, bør klienten underrette advokatkontoret herom, eller drøfte spørgsmålet med advokatkontoret.

Indsigelser:
I tilfælde af indsigelser bedes klienten kontakte advokat Michael von Kauffmann med henblik på at søge sagen afklaret og løst i mindelighed. Kan dette ikke lade sig gøre, kan klienten kontakte advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 K.

Kontakt kan ske til

Donationer 

Vi arbejder ikke kun for os selv, men søger også at tænke på andre

På opfordring fra Advokatsamfundet og efter eget ønske, yder vi gratis retshjælp til flygtninge fra Ukraine. 

RØDE KORSKære Michael von Kauffmann
Tusind tak for dit bidrag.
Med din støtte kan vi nu sikre hjælp til endnu flere mennesker.
Tak, fordi du gør hjælpen mulig!


Gør en livsvigtig forskel - Hver måned!
Bliv Nødhjælper hos Røde Kors. Som Nødhjælper hos Røde Kors er din faste støtte fuldstændig
afgørende for, at vi kan reagere hurtigt, når der bliver slået alarm, når kriser opstår og når
mennesker er i nød.
Beløb 100.000,00 kr.

maj 2022


Knæk Cancer


Kære advokat Michael Von Kauffmann

Mange tak for dit bidrag, som er med til at hjælpe i kampen med kræft.

25000 KR.

2017-10-28 23:38:57

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49,
2100 København Ø
Vesterbro Ungdomsgård
Kære Michael von Kauffmann

Hjertelig tak for dit flotte legat på 250.000,00 kr. til Vesterbro Ungdomsgård i anledning af vores 50 års jubilæum.


Som ønsket vil legatet gå til bidrag til medlemmer, som vi vurderer har brug for en håndsrækning fx i forbindelse med arrangementer, en fællestur eller aktiviteter, som de ellers ikke selv har råd til.

Den Selvejende Institution Vesterbro Ungdomsgård
Jens Kramer Mikkelsen, formand, overborgmesterNovember 2008
Broen - hjælp til børn og ungeKære Michael


13. juni 2024


Endnu en gang tusind tak for dit bidrag (på 104.500 kr.) til vores arbejde med at hjælpe børn i fritidsfællesskaberne.
Med venlig hilsen

Lars Stilling Netteberg

Formand BROEN RudersdalSAMMEN FOR UKRAINE

Kære Michael Von Kauffmann
Tusind tak for din støtte på 15.000 kr. til Sammen for Ukraine


Med venlig hilsen
Sammen for Ukraine
C/O Røde Kors
Blegdamsvej 27
2100 København Ø

april 2022

Knæk Cancer

Kære Michael von Kauffmann

Tak fordi du valgte at bidrage med 100.433 kr. til Knæk Cancer og kampen mod kræft..

Kræftens Bekæmpelse forsker i og støtter forskning i kræft. Derfor gør dit bidrag en forskel for de danskere, der rammes af kræft og deres mulighed for at overleve.

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49,
2100 København Ø

26. oktober 2013Julemærkefonden


Kære Adv. Michael Von Kauffmann

 

TUSIND TAK FOR DIN STØTTE PÅ 16000 KR. ❤️

 

Tusind tak, fordi du støtter børnene på Julemærkehjem. Takket være din støtte oplever flere børn, hvor dejlig julen kan føles. 

 

Mobning og mistrivsel holder ikke fri i julen. Mens vi andre nyder samværet med familie og venner, er der tusindvis af ensomme børn, der ikke har det hyggeligt. De har en stor klump i maven ved tanken om den hverdag, der venter igen efter juleferien. 

 

Det er derfor, at din støtte er så vigtig. På vegne af børnene, mig selv og alle medarbejderne i Julemærkefonden og på Julemærkehjemmene: tusind tak for din støtte til børnene! 

 

Med venlig hilsen

 

JULEMÆRKEHJEMMENE

Søren Ravn Jensen

Direktør

December 2023Skriv til os


Vi ser frem til at høre fra dig

 
 
 
 
unsplash